Regulamin / Polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz polityka prywatności serwisu heihei.pl należącego do Szkoła Norweskiego HeiHei Zuzanna Szczepańska

DEFINICJE

Usługodawca – Szkoła Norweskiego HeiHei Zuzanna Szczepańska, z siedzibą na ul. Przy Bażantarni 8C lok. 52, 02-793 Warszawa, NIP: 521-28-65-693, REGON 140450111.
Serwis Usługodawcy – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca prezentuje swoją ofertę. Serwis umieszczony jest pod adresem www.heihei.pl.
Platforma LangLion – serwis internetowy należący do Primeon Sp. z o.o., z którego Usługodawca korzysta w celu świadczenia Usług w oparciu o niniejszy Regulamin. Serwis umieszczony jest pod adresem https://heihei.langlion.com/.
Zoom – serwis internetowy należący do Zoom Video Communications, Inc. z siedzibą pod adresem 55 Almaden Blvd, 6 th Floor San Jose, CA 95113, US z którego Usługodawca korzysta w celu świadczenia Usług w oparciu o niniejszy Regulamin. Serwis jest zintegrowany z serwisem LangLion i umieszczony jest pod adresem https://zoom.us/,
Cappelen Damm – serwis internetowy należący do Cappelen Damm, z którego Usługodawca korzysta w celu świadczenia Usług w oparciu o niniejszy Regulamin. Serwis umieszczony jest pod adresem https://www.cappelendammundervisning.no/
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
Usługobiorca – osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.
Konto Usługobiorcy (Konto) – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Usługodawcy.
Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:
a. sposób zawierania umowy kursu języka norweskiego online za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
b. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług,
c. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
d. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług.
2. Usługodawca w Serwisach Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

 

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy o świadczeniu usługi kursu języka norweskiego online odbywa się w formie elektronicznej na platformie LangLion. Zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz wniesienie opłaty za kurs jest równoznaczne z zawarciem Umowy kursu języka norweskiego online.
2. W celu zawarcia umowy o świadczeniu usług Usługobiorca wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie heihei.langlion.pl i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu (a) imienia i nazwiska (b) adresu poczty elektronicznej (c) numeru telefonu (d) adresu pocztowego oraz wybraniu grupy, do której Usługobiorca chce się zapisać.
4. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług,
5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego kwalifikuje Usługobiorcę do wskazanej przez niego grupy i tworzy Konto Usługobiorcy.
6. Po zakwalifikowaniu Usługobiorcy do grupy, Usługodawca generuje na koncie Użytkownika płatność za kurs.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego działania usługi:
a. Najnowsza wersja przeglądarki internetowej Firefox lub Chrome, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
b. połączenie z siecią Internet o minimalnej wartości pobierania 1 Mbits i minimalną wartość wysyłania 0,5 Mbits (prędkość łącza można sprawdzić na stronie www.speedtest.net
c. komputer wyposażony w kamerę internetową, z co najmniej 4 GB pamięci operacyjnej dla komputerów z systemem Windows, dowolny OS X dla komputerów Mac,
d. słuchawki i mikrofon.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na odpowiednim poziomie merytorycznym i z należytą starannością.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy lub platform LangLion, Cappelen Damm lub Zoom.
b. wysyłania na adres poczty elektronicznej Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
c. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca narusza Regulamin,
d. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów.
3. Usługobiorca wyraża zgodę na publiczne udostępnianie w Platformie LangLion, Zoom i Serwisie Usługodawcy swojego wizerunku w trakcie korzystania z Usług oraz na nagrywanie zajęć, w których bierze udział i udostępnianie ich do wglądu pozostałym uczestnikom kursu, w którym Usługobiorca bierze udział.
4. Wykorzystywanie nagrań przez Usługobiorców w sposób inny niż związany bezpośrednio ze świadczeniem Usług jest zabronione.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie nagrań zajęć w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem przez osoby trzecie.
6. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do:
a. powstrzymania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w serwisach LangLion, Cappelen Damm, Zoom i Serwisie Usługodawcy, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
b. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Usługobiorców,
c. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im
Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę,
c. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, na które Usługodawca nie ma wpływu (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp., problemy Usługobiorcy z połączeniem internetowym),
d. nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę warunków Regulaminu.

 

VI. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca prowadzi kursy języka norweskiego przez Internet (dalej: Kursy) z wykorzystaniem platform LangLion i Zoom.
2. Kursy odbywają się w trybie standardowym lub intensywnym, w grupach od 4 osób, dla 2 osób lub indywidualnie, na różnych poziomach zaawansowania.
3. Aktualna oferta i cennik kursów jest dostępna na stronie www.heihei.pl.
4. Ceny kursów grupowych zamieszczone na stronie Szkoły obowiązują dla grup liczących od 4 osób.
Jeśli do danej grupy zapisały się jedynie 3 osoby, kurs może zostać uruchomiony za dodatkową opłatą.  Wysokość dopłaty dla każdego z kursantów: 300 zł do kursu liczącego do 36 h lekcyjnych, 500 zł do kursu liczącego ponad 60 h lekcyjnych.
Jeśli na kurs zapisało się do dwóch osób, może on zostać zmieniony z grupowego na indywidualny (dla dwóch lub jednej osoby) w zaproponowanych przez szkołę godzinach – cena kursu zgodna z aktualną ofertą dla kursów indywidualnych.
5. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniej niż 4, szkoła może zaproponować Usługobiorcom:
a. połączenie dwóch lub więcej grup o podobnym poziomie zaawansowania,
b. utrzymanie grupy za dopłatą przez pozostałych w grupie Usługobiorców,
c. rozwiązanie grupy, zwracając Usługobiorcy pieniądze za niezrealizowane zajęcia.
6. Usługobiorcy, którzy zaliczyli test końcowy uzyskując min. 70% otrzymują certyfikat ukończenia kursu na danym poziomie w formie elektronicznej. Test końcowy można poprawić.
7. Usługobiorca ma dostęp do platformy LangLion od momentu potwierdzenia zapisu na kurs do 7 dni po zakończeniu kursu, Który wykupił. Na prośbę Usługobiorcy Usługodawca może udostępnić dostęp do platformy LangLion również po zakończeniu tego terminu (na przykład w celu rozwiązania testu końcowego).
8. W przypadku odwołania zajęć z winy Usługodawcy, brakujące jednostki lekcyjne zostaną odrobione w innym terminie.
9. Usługodawca ma prawo do zmiany lektora w czasie trwania kursu.
10. Zajęcia w ramach kursu indywidualnego mogą zostać odwołane jeden raz na każde pięć spotkań w ramach wykupionego pakietu. Odwołanie jest ważne, gdy Kursant najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym zaplanowaną lekcję poinformuje o tym lektorkę wysyłając wiadomość na platformie LangLion. Lekcje odwołane później lub w inny sposób niż poprzez wiadomosć w LangLion wysłaną do lektorki uznaje się za przeprowadzone. Odwołanie lekcji nie jest możliwe w okresie wypowiedzenia.
11. W przypadku niezalogowania się kursanta na lekcję indywidualną lub żadnego z kursantów na lekcję grupową w ciągu 20 minut od jej planowego rozpoczęcia, lekcję uważa się za przeprowadzoną.
12. Zajęcia odbywające się na platformie Zoom są rejestrowane, a następnie link do nagrania jest udostępniany Kursantom na platformie LangLion w opisie zajęć. Nagrania są dostępne do 60 dni od daty zajęć, po tym czasie są trwale usuwane.

 

VII. MATERIAŁY DO NAUKI

1. W cenie kursu na poziomach A1, A2, B1-1 i B1-2 usługodawca otrzymuje na czas trwania kursu dostęp do platformy Cappelen Damm z interaktywnymi ćwiczeniami (elevnettsted), nagraniami audio oraz filmami gramatycznymi.
2. Podręcznik i ćwiczenia Klart det! (komplet), który jest używany na kursach na poziomie, B2-1 oraz B2-2, jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie https://vbpolska.pl/pl/
3. Podręcznik i ćwiczenia Det går bra! (komplet), który jest używany na kursach na poziomie C1-1 i C1-2, , jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie https://vbpolska.pl/pl/
4. Koszt materiałów używanych na kursach Konwersacje z native speakerem jest zawarty w cenie kursu.

 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI I ZNIŻKI

1. Aktualny cennik kursów online umieszczony jest w Serwisie Usługodawcy www.heihei.pl.
2. Po prawidłowej rejestracji i zakwalifikowaniu do grupy przez Usługodawcę, Usługobiorca otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji oraz informację do kiedy powinien opłacić zaliczkę oraz pozostałą część opłaty za uczestnictwo w kursie. Warunkiem zarezerwowania miejsca w grupie jest terminowe opłacenie zaliczki. 
3. Istnieje możliwość płatności w ratach w terminach wyznaczonych przez Usługodawcę.
a. w dwóch ratach na poziomach A1-1, A1-2, A2-1, A2-2, konwersacjach
b. w trzech ratach na poziomach B1, B2, C1

4. Usługobiorcy zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za kursy. Brak wpłaty może skutkować odmową uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania należności, a także może stanowić podstawę do zawieszenia udziału Usługobiorcy w kursie. Zawieszenie nie powoduje zmniejszenia zobowiązań Usługobiorcy wobec Szkoły.
5. Kurs należy opłacić poprzez szybkie płatności dostępne na koncie użytkownika na platformie LangLion w zakładce płatności albo przelewem bankowym:

DANE DO PRZELEWU KRAJOWEGO: Szkoła Norweskiego HeiHei Zuzanna Szczepańska, numer konta mBank:
90114020040000300241513708,

DANE DO PRZELEWU Z ZAGRANICY: Szkoła Norweskiego HeiHei Zuzanna Szczepańska, numer konta mBank: PL
90114020040000300241513708, kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

DANE DO PRZELEWU W KORONACH NORWESKICH
Maciej Szczepański
LT703250038598016194
REVOLT21
Wpłaty w koronach wg kursu NBP z dania w którym jest transakcja. Po wpłacie należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres kontakt@heihei.pl 

6. Usługodawca oferuje następujące zniżki na kurs:
a. zniżka za kontynuację przysługująca osobie, która wykupuje kolejny kurs grupowy, rozpoczynający się bezpośrednio po aktualnie trwającym kursie:
* kurs A1-2 – 30 zł
* pozostałe kursy grupowe – 50 zł
b. zniżka za przyprowadzenie drugiej osoby w wysokości 30,00 zł, przysługująca osobie, która w momencie rejestracji na kurs zaznaczy, że razem z nią rejestruje się druga osoba, która nie uczestniczyła wcześniej w zajęciach organizowanych przez Usługodawcę,
c. zniżka dla studentów i uczniów w wysokości 30,00 zł, przysługująca osobom, które nie ukończyły 26 roku życia i podczas rejestracji na kurs posiadają ważną legitymację szkoły podstawowej lub średniej albo studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
d. zniżka w wysokości 160 zł dla osób, które od razu przy zapisie na kurs grupowy A1  wykupią dwie części kursu, odpowiednio A1-1 oraz A1-2.

7. Zniżek wymienionych w punkcie 6. nie można łączyć.
8. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 01 stycznia 2020 roku, aby otrzymać fakturę VAT należy przy zakupie zaznaczyć opcję „chcę otrzymać fakturę” i wskazać dane do jej wystawienia. Zgodnie ze zmianami art. 106b ust. 5–7, art. 109a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200 oraz art. 15 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1520, gdy opcja ta nie jest zaznaczona sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia kupującemu faktury VAT. W przypadku zaznaczenia chęci otrzymania faktury wyrażasz zgodę na przesłanie jej drogą elektroniczną.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b. przedmiot reklamacji,
c. okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać: (a) na adres: Szkoła Norweskiego HeiHei Zuzanna Szczepańska, ul. Przy Bażantarni 8C lok. 52, 02-793 Warszawa lub (b) na adres poczty elektronicznej: kontakt@heihei.pl.
6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji. Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

X. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Usługobiorca może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, chyba, że wykonywanie Usługi – na wyraźne żądanie konsumenta wyrażone poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: Szkoła Norweskiego HeiHei Zuzanna Szczepańska, ul. Przy Bażantarni 8C lok. 52, 00-793 Warszawa, bądź mailowo na adres: kontakt@heihei.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).

2. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług według następujących zasad:
a. Ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wypowiedzenie umowy następuje na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć na żywo online przewidzianych w ramach kursu, w takiej sytuacji Usługodawca zwraca 100% wpłaconych środków
b. Ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wypowiedzenie następuje po terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć online ale przed drugimi zajęciami w ramach Kursu, w takiej sytuacji Usługodawca zwraca Usługobiorcy wpłacone środki pomniejszone o zaliczkę.
c. Z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jeżeli rozwiązanie Umowy następuje po drugich zajęciach na żywo przewidzianych w ramach kursu. Okres wypowiedzenia wynosi: w przypadku kursów grupowych semestralnych 21 dni, w przypadku kursów grupowych intensywnych 14 dni, w przypadku kursów grupowych super intensywnych 5 dni; w przypadku kursów indywidualnych 14 dni. Usługodawca zwraca środki pomniejszone o koszt zajęć online zaplanowanych od początku kursu do końca okresu wypowiedzenia.

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług:
a. ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Usługobiorca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
b. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia zdarzeń, na które Usługodawca nie miał wpływu, uniemożliwiających dalsze świadczenie Usługi.

 

XI. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

1. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą pisząc na adres: Szkoła Norweskiego HeiHei Zuzanna Szczepańska, Przy Bażantarni 8C lok. 52, 02-793 Warszawa, adres elektroniczny kontakt@heihei.pl, oraz pod nr tel. + 48 514 838 767. Opłata za połączenie nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Usługobiorca.

 

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Norweskiego HeiHei Zuzanna Szczepańska, ul. Przy Bażantarni 8C lok. 52, 02-793 Warszawa, NIP 521 286 56 93, REGON 140450111 (zwana dalej HeiHei).
2. W sprawach związanych z ochroną danych możecie się Państwo z nami kontaktować pod adresem kontakt@heihei.pl lub tel. 514 838 767
3. Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Ponadto w naszym serwisie stosujemy pliki
Cookie (na potrzeby serwisu Google Analytics).
4. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej i zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do poinformowania o tym Usługodawcy.
5. Cele przetwarzania danych osobowych wraz z określeniem podstawy prawnej:
a. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b. Rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych)
d. Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
e. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność)
f. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez HeiHei jedynie na podstawie posiadanych zgód)
g. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności)
6. Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
a. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
c. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
d. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności Primeon sp. z o.o.. ul. Słowicza 43 02-170 Warszawa +48 799 010 337 info@primeon.pl, www.primeon.pl. NIP: 5222987682. REGON: 145160754, który ma status procesora danych osobowych (Primeon sp. z o.o. dostarcza nam platformę LangLion) a także Google Analytics.
7. Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.
8. Dokumenty rozliczeniowe – księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
9. Dane dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu HeiHei do czasu wniesienia sprzeciwu.
10. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z HeiHei korzystania z pełni funkcjonalności oferowanych przez HeiHei. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin i polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2022 r.
2. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.
3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Usługobiorcę wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Usługobiorcę przy rejestracji.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.5: